Informace k placení poplatků

POPLATKY ve školním roce 2020/2021

               

1. Úplata za vzdělávání:

Platí se v předepsané výši za celý školní rok podle jednotlivých oborů a ve všech oborech, které žák navštěvuje.

Podle vyhlášky o ZUŠ v platném znění je stanovena následovně:

 

HO         individuální/skupinová výuka nástroje        2 500,- Kč

individuální/skupinová výuka zpěv              2 500,- Kč

                PHv 2. ročník                                                  1 550,- Kč

        PHv 1. ročník                                                1 250,- Kč    

 

 

VO         kolektivní výuka                2 100,- Kč     

TO         kolektivní výuka              1 800,- Kč

LDO       kolektivní výuka          1 800,- Kč

 

Splátkový kalendář a smlouvu o něm řeší na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy.

Slevy se udělují ve výjimečných případech, u současných žáků se přihlíží i k jejich studijnímu prospěchu.

Žádosti o slevu v písemné formě se všemi doklady o příjmech a žádosti o splátkový kalendář se podávají do 30. června 2020 na adresu podatelna@zus-ub.cz.

Úplata se podle § 7 odst. 2 školského zákona nevrací.   

(Pouze v případě, že žák ukončí vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, lze poměrnou část úplaty na základě písemné žádosti vrátit.)

 

Úplata za vzdělávání se platí bankovním převodem, údaje k platbě vydá třídní učitel.

 

2. Příspěvek KP ZUŠ

Příspěvek je využíván v souladu se stanovami Klubu přátel ZUŠ v Uherském Brodě, z.s.

Pro školní rok 2020/2021 byl stanoven ve výši 200,- Kč. Tuto částku zaplatí vždy jen jeden člen rodiny.

Příspěvek KP ZUŠ vybírá třídní učitel v hotovosti.

 

3. Půjčovné:

Na základě písemné smlouvy a dohodnuté délky výpůjčky se platí celá částka.

 

žesťové nástroje, kytara                                                    30,- Kč měsíčně

housle,                                                                                40,- Kč

smyčec, pouzdro                                                                15,- Kč

klarinet, akordeon, violoncello, kontrabas, klávesy    50,- Kč

cimbál                                                                                   100,- Kč

 

Půjčovné se platí bankovním převodem, údaje k platbě vydá třídní učitel.

 

4. SPLATNOST:

 

Úplata za vzdělávání a příspěvek KP ZUŠ na školní rok 2020/2021 od května 2020 do 15. září 2020.

Půjčovné do 30. 10. 2020.

 

Žáci, kteří do 15. září 2020 neuhradí úplatu za vzdělávání, mohou být vyloučeni ze studia.