Pravidla školní soutěže MUZIKANT

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD, MARIÁN. NÁMĚSTÍ 61, UHERSKÝ BROD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ SOUTĚŽE MUZIKANT


Čl. I
Historie soutěže
Soutěž Muzikant byla založena a poprvé se konala v roce 1976, od té doby se koná každoročně. Účastní se jí nejtalentovanější žáci školy, nejlepší z nich získávají titul MUZIKANT pro příslušný rok. Je určena pro jednotlivce, probíhá v nástrojových odděleních, zpěvu, ve znalostech hudební teorie a v hudební skladbě.

Čl. II
Výběr soutěžících, průběh soutěže
Každý učitel hudebního oboru dle vlastního uvážení vybírá nejlepší žáky své třídy do soutěže. Členové oddělení se dohodnou na limitu počtu žáků, termínu konání soutěže, jejím organizačním zajištění a soutěžní porotě. Předsedou poroty je vedoucí oddělení nebo osoba jím pověřená. Soutěž oddělení probíhá vždy veřejně. Soutěžní repertoár je závazný a neměnný pro celou soutěž, tedy i pro vystoupení na přehlídce vítězů. Ke splnění časového limitu může být pro závěrečné vystoupení repertoár zkrácen.
Závazné soutěžní obory: klavír, klávesy, smyčcové nástroje, kytara, dechové nástroje dřevěné, dechové nástroje žesťové, zpěv, varhany, cimbál, bicí, akordeon, hudební teorie, skladba.

Čl. III
Soutěžní kategorie
I. kategorie - žáci do 12 let
II. kategorie - žáci nad 12 let
Rozhoduje věk k datu konání soutěže. Vítězem se může stát vždy pouze jeden žák za každou kategorii, a to i v případě, že v daném oboru bude udělen titul pouze v jedné z kategorií.

Čl. IV
Hodnocení soutěžících

A. - hodnocení ve hře na nástroj a zpěvu a hudební skladbě
Hodnocení žáků soutěžících ve hře na nástroj a zpěvu provádí nejméně 3 členná porota složená z učitelů příslušného oddělení. Členové poroty bodují výkony soutěžících v rozpětí 0 - 25 bodů, tato bodová hodnocení se sečtou a vydělí počtem porotců. Podle dosaženého průměru se soutěžící ohodnotí
1/ průměrný počet bodů 21 - 25 ................1. místo
2/ průměrný počet bodů 16 - 20.99.............2. místo
3/ průměrný počet bodů 11 - 15.99.............3. místo
4/ průměrný počet bodů 6 - 10.99..............čestné uznání
Žák, který získá výpočtem průměru nejvíc bodů ze všech prvních míst, je oceněn titulem MUZIKANT ROKU a reprezentuje oddělení na závěrečné přehlídce vítězů.                        

B. - hodnocení v hudební skladbě
Žák odevzdá soutěžní práci ve formě notového zápisu třídnímu učiteli, který ji předá vedoucímu oddělení hudební nauky a teorie. Vyhodnocení prací provádí nejméně 3 členná porota složená z učitelů tohoto oddělení. Autor vítězné skladby je oceněn titulem MUZIKANT ROKU. Vítězná skladba může být provedena na závěrečné přehlídce vítězů.

C. - hodnocení v hudební teorii
Hodnocení žáků soutěžících v hudební teorii vychází z bodového zisku ze zkušebního testu. Žák, který dosáhne nejlepšího výsledku, je oceněn titulem MUZIKANT ROKU a převezme jej na závěrečné přehlídce vítězů.

Čl. V
Termíny soutěží
Soutěže v jednotlivých nástrojích, zpěvu, hudební teorii a hudební skladbě probíhají v návaznosti na školní kola soutěží vyhlašovaných každoročně MŠMT pro ZUŠ. Závěrečný termín pro konání dílčích soutěží stanoví vedení školy po dohodě s uměleckou radou školy.
Termín koncertu přehlídky všech vítězů soutěže MUZIKANT stanoví vedení školy po dohodě s uměleckou radou školy.

Čl. VI
Časový limit vystoupení
Vzhledem k počtu nástrojů vyučovaných ve škole, a tím i počtu možných vítězů, je limit na jednoho žáka vystupujícího na závěrečné přehlídce stanoven v rozsahu do 5 minut.


Poslední platná verze ze 7.1.2010 - upravena 8. dubna 2010
Předloženo pedagogické radě 4. května 2010

Uherský Brod 4. 5. 2010


Mgr. Hana Mahdalová
ředitelka školy