Výzva

Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci scénického osvětlení - ZUŠ Uherský Brod.

Upozorňujeme všechny zájemce, že došlo ke dvěma změnám v textu výzvy:

1/  byla prodloužena doba pro podání nabídek o 7 dnů - termín je 20.4.2012 do 10.00 hodin

2/  došlo ke změně hodnotících kriterií a to tak, že jediným kriteriem je nabídková cena 

viz  přiložený soubor Výzva a krycí list

 

Smlouva o dílo s vítěznou firmou Marka Art Technology byla podepsána 19.6.2012.

Vysoutěžená cena:      547 980,- Kč bez DPH, 657 576,- Kč s DPH

Dílo předáno:              21.9.2012

skutečně uhrazeno:     547 980,-Kč bez DPH, 657 576,- Kč s DPH dne 18.10.2012