Hudební nauka - okruhy pro klasifikační testy

HUDEBNÍ NAUKA

o k r u h y  p r o  k l a s i f i k a č n í  t e s t y


1. ročník
1. pololetí
• noty v houslovém klíči g - g2
• noty s posuvkami - křížek, béčko, odrážka
• rytmické hodnoty not a pomlk
- celé, půlové, čtvrťové, osminové
- půlová s tečkou (+ tečka u noty)
• orientace v taktu 2/4, 3/4 , 4/4, ligatura
• stupnice C dur, G dur, D dur, vyznačení půltónů, tónický kvintakord

2. pololetí
• noty v houslovém klíči g - e3 s posuvkami
• rytmické hodnoty not a pomlk - noty celé, půlové, čtvrťové, osminové, šestnáctinové,
• noty a pomlky s tečkou, ligatura
• stupnice A dur, E dur, F dur, B dur, půltóny a tónický kvintakord
• orientace v taktech 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, ligatura
• základní dynamická znaménka (pp, p, mf, f, ff, crescendo, decrescendo)
• základní tempová označení (andante, moderato, allegretto, allegro)

2. ročník
1. pololetí
• stupnice Es dur, As dur, půltóny a tónický kvintakord
• orientace v taktech 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, C, alla breve
• tečkovaný rytmus, triola, synkopa
• základní dynamická znaménka a tempová označení

2. pololetí
• durové stupnice do 4 křížků a 4 béček, půltóny, tónický kvintakord
• mollové stupnice do 2 křížků a 2 béček
- přirozené, harmonické, melodické
- vyznačení půltónů, zvýšené stupně, tónický kvintakord
• obraty kvintakordů
• orientace v taktech 3/8, 6/8, 2/4, 3/4, C, alla breve
• základní intervaly
- čisté (prima, kvarta, kvinta, oktáva)
- velké (sekunda, tercie, sexta, septima)
• dynamická znaménka a tempová označe

3. ročník
1. pololetí
• stupnice H dur, Fis dur, Cis dur, Des dur, Ges dur, Ces dur
- půltóny, tónické kvintakordy
• základní intervaly - tvoření od zadaných tónů
• orientace v taktech 2/4, 3/4, 4/4, C, alla breve, 3/8, 6/8
• hudební názvosloví - dynamická znaménka, tempová označení, přednesová označení

2. pololetí
• stupnice fis moll, cis moll, c moll, f moll
- přirozené, harmonické, melodické
- vyznačení půltónů, zvýšené stupně, tónický kvintakord
• obraty kvintakordů
• stupnice stejnojmenné a paralelní
• intervaly základní a odvozené (zvětšené, malé, zmenšené) - tvoření od zadaných tónů
• orientace v taktech 2/4, 3/4, 4/4, C, alla breve, 3/8, 6/8
• hudební názvosloví - dynamická znaménka, tempová označení, přednesová označení

4. ročník
1. pololetí
• durové stupnice do 7 křížků a 7 béček, půltóny, tónické kvintakordy
• mollové stupnice do 4 křížků a 4 béček,
- přirozené, harmonické, melodické
- vyznačení půltónů, zvýšené stupně, tónický kvintakord
• noty v houslovém a basovém klíči
• enharmonické tóny
• intervaly základní a odvozené (zvětšené, malé, zmenšené)
• orientace v taktech 2/4, 3/4, 4/4, C, alla breve, 3/8, 6/8
• hudební názvosloví - dynamická znaménka, tempová označení, přednesová označení

2. pololetí
• durové a mollové stupnice do 7 křížků a 7 béček, půltóny, tónické kvintakordy
- zvýšené stupně (u mollových stupnic)
• obraty kvintakordů, kvintakordy zvětšené a zmenšené
• melodické ozdoby - příraz, skupinka, nátryl, náraz, trylek, obal
• hudební názvosloví - dynamická znaménka, tempová označení, přednesová označení
• dominantní septakord
• orientace v taktech 2/4, 3/4, 4/4, C, alla breve, 3/8, 6/8

5. ročník
1. pololetí
• durové a mollové stupnice do 7 křížků a 7 béček, půltóny, tónické kvintakordy
- zvýšené stupně (u mollových stupnic)
• obraty kvintakordů
• obraty dominantního septakordu
• intervaly základní a odvozené
• orientace v taktech 2/4, 3/4, 4/4, C, alla breve, 3/8, 6/8
• hudební názvosloví - dynamická znaménka, tempová označení, přednesová označení

2. pololetí
• durové a mollové stupnice do 7 křížků a 7 béček, půltóny, tónické kvintakordy
- zvýšené stupně (u mollových stupnic)
• kvintakordy s obraty
• dominantní septakord s obraty
• intervaly základní a odvozené
• hudební názvosloví - dynamická znaménka, tempová označení, přednesová označení
• orientace v taktech 2/4, 3/4, 4/4, C, alla breve, 3/8, 6/8