Zpracování osobních údajů uvedených v Čestném prohlášení

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění jsou zpracovávány na právním základě podle čl. 6 odst 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené škole usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020.

Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu.

Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.